Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015

Oι αρχές της επαναστατικής εργατικής εξουσίας στο πρόγραμμα του ΚΚΕ

Ότι διαβάζετε είναι απόσπασμα από άρθρο στην ΚΟΜΕΠ  τεύχος 1 του 2015. Είναι κείμενο της Ιδεολογικής Επιτροπής της Κ.Ε του ΚΚΕ με τίτλο "Αστικό κράτος και κυβέρνηση".  


Στο Πρόγραμμα του ΚΚΕ ξεκαθαρίζονται οι αρχές συγκρότησης και λειτουργίας της επαναστατικής εργατικής εξουσίας. Παρατίθενται ορι­σμένα χαρακτηριστικά αποσπάσματα:
«Οι θεμελιακές αρχές της επαναστατικής εργατικής εξουσίας προκύ­πτουν από την αντικειμενική θέση της εργατικής τάξης στην κοινωνικο­ποιημένη παραγωγή, η οποία όμως δεν έχει κατακτήσει ενιαία συνείδη- πη τον κοινωνικού της ρόλου.
Οι θεμελιακές αρχές της νέας εξουσίας βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με την παλιά, την αστική εξουσία, επειδή η κοινωνικοποιημένη εργασία καθιστά άχρηστη την ατομική ιδιοκτησία στα μέσα παραγωγής.

Η έκταση και οι μορφές που χρησιμοποιεί η επαναστατική εργατική εξουσία για την καταστολή της αντεπαναστατικής δράσης εξαρτώνται από τη στάση πολιτικών και κοινωνικών οργανώσεων απέναντι στις δύο αντιμαχόμενες δυνάμεις, την εργατική και την καπιταλιστική.
Θεμέλιο της εργατικής εξουσίας είναι η παραγωγική μονάδα, η κοινω­νική υπηρεσία, η διοικητική μονάδα, ο παραγωγικός συνεταιρισμός.
Στη Συνέλευση των εργαζομένων θεμελιώνεται η άμεση και έμμεση ερ­γατική δημοκρατία, η αρχή του ελέγχου, της απόδοσης ευθύνης και της ανακλητότητας.
Το εκλογικό δικαίωμα στη σοσιαλιστική εξουσία σημαίνει ο εργαζόμε­νος να εκλέγει και να εκλέγεται σε όλα τα όργανα εξουσίας, να ελέγχει και να ανακαλεί συμβούλους και αντιπροσώπους, δικαίωμα που μπορεί να στερηθεί μόνο ως εφαρμογή του ποινικού - πειθαρχικού Δικαίου».
«Η δομή των οργάνων εξουσίας περιλαμβάνει: Το Εργατικό Συμβού­λιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Ανώτατο Όργανο της Εργατικής Εξουσίας.
Το Ανώτατο Όργανο της Εργατικής Εξουσίας έχει την ευθύνη του Κε­ντρικού Σχεδιασμού, του δημιουργικοί) έργου στην οικονομία και σε όλες τις κοινωνικές σχέσεις, της περιφρούρησης της σοσιαλιστικής οικοδόμη­σης, των διακρατικών σχέσεων. Εχει πλήρεις εξουσίες, νομοθετικές, εκτελεστικές, δικαστικές, τις οποίες οργανώνει αντίστοιχα με επιτελικές δομές.
Κρατικό όργανο ιδιαίτερης σημασίας είναι η Ανώτατη Διεύθυνση Κε­ντρικού Σχεδιασμού, που περιλαμβάνει και επιτροπές για ειδικά ζητήμα­τα, όπως για τις ιδιαίτερες ανάγκες των γυναικών, των νέων, των ατόμων με ειδικές ανάγκες κλπ.
Όλα τα όργανα διέπονται από την αρχή του δημοκρατικού συγκεντρω­τισμού, η οποία εξασφαλίζει το ενιαίο του Κεντρικού Σχεδιασμού και την εξειδίκευση στην υλοποίησή του».
«Και στα τρία επίπεδα των οργάνων εξουσίας-Εργασιακό, Περιφερει­ακό, Πανελλαδικό- ιεραρχικά ανήκει η οργάνωση της περιφρούρησης της επανάστασης, της Λαϊκής Δικαιοσύνης, ο ελεγκτικός μηχανισμός.
Σε όλα τα ειδικά όργανα-δικαστικά, ελεγκτικά, περιφρούρησης- συμ­μετέχουν αντιπρόσωποι των εργαζομένων, αλλά και εξειδικευμένο προ­σωπικό.
Στη θέση του αστικού Στρατού και των Σωμάτων καταστολής, που έχουν διαλυθεί εζολοκλήρου, δημιουργούνται νέοι θεσμοί της σοσιαλι­στικής εξουσίας, στη βάση της επαναστατικής πάλης για τη συντριβή της αντίστασης των εκμεταλλευτών και την υπεράσπιση της Επανάστασης. Διαμορφώνεται νέο στελεχικό δυναμικό, διαπαιδαγωγημένο με τις αρχές της νέας εξουσίας, από νέους με εργατική καταγωγή. Αξιοποιείται η θετι­κή πείρα της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, όπου τα καθήκοντα περιφρού­ρησης των επαναστατικών κατακτήσεων δεν εκτελούνταν μόνο από τα μόνιμα ειδικά Σώματα, αλλά και από επιτροπές εργατών.
Το επαναστατικό Εργατικό Σύνταγμα και η ανάλογη νομοθεσία συ­γκροτούν το νέο Δίκαιο που αντιστοιχεί στις νέες οικονομικές σχέσεις.
II εργατική εξουσία αξιοποιεί όλα τα νέα τεχνικά μέσα, ώστε να πετυ­χαίνει όχι μόνο την αποτελεσματικότητα στην άμυνα απέναντι στο διεθνή ιμπεριαλισμό, αλλά και τη συνεχή άνοδο της παραγωγικότητας, τη μείω­ση του εργάσιμου χρόνου, ειδικότερα την αύξηση της ικανότητας στην ορ­γάνωση και στον έλεγχο της παραγωγής, την κατάργηση περιττών διοικητικών εργασιών».
«Η εργατική εξουσία εκφράζει τη συμμαχία της με τους μεμονωμένους αυτοαπασχολούμενους και τους συνεταιρισμένους αγρότες, δίνοντας τη δυνατότητα της ξεχωριστής αντιπροσώπευσής τους μέσω των Συμβου- / Ιων τους, για τα οποία ψηφίζουν αντίστοιχα και οι συνταξιούχοι. Τα συμ­βούλια αυτά έχουν μεταβατικό χαρακτήρα, αφού αντιστοιχούν σε μετα­βατικές μορφές ιδιοκτησίας, με προοπτική την ένταξη αυτών των στρω­μάτων στην άμεσα κοινωνική παραγωγή.
Ο εργατικός χαρακτήρας της εξουσίας διασφαλίζεται στη σύνθεση των ιιι ριφερειακών και κεντρικών οργάνων, στα οποία εκπροσωπούνται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι συνεταιρισμένοι αγρότες».


Δεν υπάρχουν σχόλια: